Regulamin

REGULAMIN

 

W celu zapewnienia Państwu udanego pobytu oraz uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem regulaminu.

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Apartamenty Dream Time są wynajmowane na doby według ustalonego cennika.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 14:00 do godziny 11.00.
 3. Każda dokonana rezerwacja jest aktualna tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzona mailowo przez Obsługę Obiektu.
 4. Preferowana jest zapłata z góry za pobyt w Apartamencie w przypadku wynajmu na jedną dobę. W przypadku dłuższego pobytu opłatę reguluje się według ustaleń z Obsługą Obiektu.

ZAKWATEROWANIE

 1. Przyjazdy Gości do apartamentów odbywają się w godzinach od 14:00 do 22:00.
 2. Godzina zakwaterowania Gości ustalana jest na dobę przed przyjazdem drogą telefoniczną (+48 515153513) lub poprzez przesłanie informacji na email: dreamtime.kontakt@gmail.com.
 3. W trakcie zakwaterowania Gość zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub paszportu oraz zapłaty pozostałej należności gotówką bądź przedstawienia potwierdzenia dokonania przelewu. Klucze zostaną wydane dopiero po uiszczeniu należności.
 4. Obsługa Obiektu ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy klient: nie posiada ważnego dowodu tożsamości, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowuje się w sposób agresywny.

WYKWATEROWANIE

 1. Wyjazdy gości z apartamentów odbywają się w godzinach 05:00 do 11:00.
 2. Godzina odbioru kluczy ustalana jest na dobę przed wyjazdem drogą telefoniczną lub poprzez przesłanie informacji na email: dreamtime.kontakt@gmail.com.
 3. Gość zobowiązany jest do pozostawienia obiektu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu pierwotnego w dniu zakwaterowania oraz pozostawienia naczyń i urządzeń kuchennych w czystości.

PRAWA I OBOWIĄZKI GOŚCI

 1. Z Apartamentu mogą korzystać jedynie osoby, których pobyt został opłacony, i które zostały zgłoszone Obsłudze Obiektu.
 2. Obecność osób, które nie opłaciły pobytu w Apartamencie musi zostać bezwzględnie zgłoszona Obsłudze Obiektu.
 3. Gość może korzystać z Apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
 4. Cisza nocna na terenie Obiektu trwa od 22:00 do 06:00.
 5. W trakcie trwania ciszy nocnej zabrania się organizowania głośnych i uciążliwych spotkań lub imprez w Apartamencie. W razie uzasadnionej skargi sąsiadów, właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościom pobytu w Apartamentach Dream Time ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności zwrotu poniesionej wcześniej opłaty.
 6. W trakcie ciszy nocnej w apartamentach mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby zgłoszone Obsłudze Obiektu.
 7. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 8. Obsługa Apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego Apartamentu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do Apartamentu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gości lub w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu Apartamentu.
 9. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty, a w razie opuszczania obiektu należy każdorazowo zatrzasnąć główne drzwi wejściowe.
 10. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do Apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia itd). Prosimy o dbanie o wynajęty Apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
 11. Wynajęty Apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 12. Apartamenty Dream Time może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Obiektu, zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Apartamentów Dream Time.
 13. Przedmioty pozostawione przez Gościa w Apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt Gościa pod wskazany przez niego adres.

ZMIANA REZERWACJI

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić obsłudze Apartamentu odpowiednio wcześniej.
 2. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych Apartamentów. 
 3. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela Apartamentów Dream Time, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

BEZPŁATNY POBYT DZIECKA

 1. Dziecko do 3 roku życia, które nie wymaga dodatkowego nakrycia pościeli i może spać w jednym łóżku z rodzicami nie ponosi kosztów za pobyt w apartamentach. Jednakże obowiązkowo w trakcie dokonywania rezerwacji należy zgłosić tą informację. Przypadki, w których ilość dzieci jest większa niż jedno, są rozpatrywane indywidualnie w trakcie dokonywania rezerwacji.
 2. Jeżeli Gość wyrazi chęć dodatkowej nakrycia pościeli dla dziecka poniżej 3 roku życia, Obsługa Obiektu doliczy do kosztów pobytu 20PLN.

POBYT ZE ZWIERZĘCIEM

 1. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Obsługą Obiektu na etapie rezerwowania pobytu.
 2. Gość Apartamentów Dream Time ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych Apartamentu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dokonując rezerwacji w Apartamentach Dream Time klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ

 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej nie zależnej od właściciela obiektu oraz nie możliwej do wcześniejszego przewidzenia, właściciel zastrzega sobie prawo do zaproponowania klientowi noclegu zastępczego o standardzie nie niższym niż w Apartamentach Dream Time. Jeśli klient nie wyrazi zgody na nocleg zastępczy zwrócona zostaje zaliczka w pełnej kwocie, którą klient wpłacił. Gdy sytuacja o wystąpieniu siły wyższej wystąpi w trakcie trwania pobytu, klient ponosi koszty tylko za usługi już wykonane.

PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Apartamenty Dream Time nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu powstałe bez jego winy.
 2. Apartamenty Dream Time nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Gości lub osoby trzecie w trakcie pobytu.
 3. Gość powinien posiadać stosowne ubezpieczenie chroniące go przed ewentualnymi obrażeniami doznanymi podczas pobytu w Apartamencie.
 4. W sprawach spornych pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obowiązuje prawo polskie.

 

 

 

REGULATIONS

 

In order to avoid confusion and to ensure a great holiday, you are encouraged to read the following rules. Confirmation of booking means that the rules have been read and the accepted.

 1. The apartments are rented by days.
 2. A day stay in the apartment lasts from 02:00 pm to 11:00 am.
 3. Booking ​​is valid only if it is confirmed by a representative via e-mail Apartment Staff.
 4. The Guest of the Apartment shall make an advance payment for the stay. In the case of a longer stay Guest should make a payment according to the findings of the Apartment Staff.

 

ARRIVAL TIMES

 1. Guests may check-in at any time from 15.00 – 21.00 on the day of arrival.
 2. 6. At least 24 hours prior to your check-in Guests must notify the contact person about your approximate arrival time by telephone (+48 515153513) or email (dreamtime.kontakt@gmail.com).
 3. During the accommodation process the guest is required to
  • provide a valid ID card or passport
  • make a payment of the total booking price or provide a proof of payment by bank transfer for the whole stay. Keys will be issued only after the payment is done.
 4. Dream Time Apartments Staff has the right to refuse to give the keys when the client:
  • does not have a valid ID,
  • is under the influence of alcohol or other drugs,
  • behaves in an aggressive manner.

DEPARTURE TIMES

 1. Check-outs are held from 5:00 to 11:00.
 2. Keys collection time is confirmed 24h before the departure and check-out day by telephone or by sending the information to the following email address dreamtime.kontakt@gmail.com.
 3. Guests are required to leave the facility in an undeteriorated condition as compared to the original state on accommodation day and leave the dishes and cooking utensils clean.

GUESTS RIGHTS & RESPONSIBILITIES

 1. Number of people who live in the facility is limited to the number specified on your confirmation email. Guests are obliged to inform the booking department of any change that number.
 2. If the number of Guests exceeds the number of persons given during the reservation, a Apartment Staff may refuse to give the keys to the facility.
 3. Guests can use the apartment for residential purposes only and cannot sub-lease
 4. Guests are obliged to observe noise ordinance 22:00-06:00.
 5. During the noise ordinance Guests are obliged not to organizing loud and disruptive meetings or events in the apartment. In the event of a justified neighbor complaint, Apartment Staff has the right to terminate the residence with immediate effect without any obligation to repay the amount due for the remaining period of the reservation.
 6. In the time of the noise ordinance in the Apartments are allowed only persons reported to the Apartment Staff.
 7. Smoking is NOT ALLOWED in Apartments.
 8. Guest bears full financial responsibility for any damage made to the apartment, equipment inside the accommodation and the building in which the apartment is placed.
 9. Guest is required to properly secure the apartment, lock all doors and shut windows tightly every time you leave and to carefully store the keys without access to the public.
 10. The Apartment Staff has no right to enter a rented Apartment without the Guest's permit, or to move/use their personal belongings. The right to enter the rented premises is limited only to the cases when the safety of the Guests is at risk, or when the Guests do not comply with the Apartment rules.
 11. Items left by the Guest in the Apartment after departure will be returned at the expense of the Guest to the address indicated by him/her.

CHANGE OF BOOKING DETAILS

 1. Shall the Guest extend his/her stay beyond the period indicated on the day of arrival, he/she should report it to the Apartment Staff before.
 2. The requests for extension of stay shall be considered as far as there are free Apartments.

CHILDREN STAY FREE

 1. For children under 3 years old, the stay is free of charge. If the Guest express will to receive a additional beddings for children, Dream Time Apartments will charge the Guest with additional cost in the amount 20 PLN.
 2. At the time of booking, the number of the persons on the reservation should not include the children to 3 years to old.

STAY WITH PETS

 1. Pets are not allowed, unless the prior authorization from the owner of the apartment has been obtained.
 2. The Guest of the apartment takes full responsibility for any damage or destruction wreaked by the animal on the equipment and technical devices in the Apartment.

PROTECTION OF PERSONAL DATA

 1. The person making the reservation gives consent for their personal data to be placed in the database of Dream Time Apartments. Personal details are subject to protection under the act on “Protection of personal details” of 29.08.1997.

WITHDRAWAL FORCE MAJEURE

 1. In the event of unforeseen circumstances, the consequences of which cannot be liquidated, Dream Time Apartments agrees to provide a replacement apartment, similar to the apartment was originally booked, if available.
 2. Dream Time Apartments has the right, in case of events of force majeure to withdraw from the booking agreement. This also applies to cases in which customer personal safety or property, for reasons independent of the Dream Time Apartments not be guaranteed. In this case, the amount paid by the customer shall be immediately returned.

APPLICABLE LAW

 1. Dream Time Apartments is not responsible for any damage to property or personal guests or incurred by third parties during the implementation of the residence and for the things left in the guest suites.
 2. Dream Time Apartments is not responsible for any person or damage to property arising out of his guilt. Guest should have adequate insurance to protect him from possible injury suffered while in the apartment.
wstecz
Gdzie jesteśmy?
Dane kontaktowe

Dream Time Apartments

ul.Dąbrowskiego 4
35-033 Rzeszów

 

tel. 533 308 135
tel. 515 153 513

email: dreamtime.kontakt@gmail.com